Som sykepleier med erfaring fra kvalitets- og forbedringsarbeid i helsesektoren kjenner jeg godt til utfordingene knyttet til kvalitet og pasientsikkerhet som denne sektoren står overfor. I daglig praksis skal helsepersonell etterleve og oppfylle diverse krav nedfelt i en stor mengde styrende dokumenter som lover, retningslinjer, rutiner og prosedyrer. Problemet er at disse er ofte vanskelig tilgjengelige når man står i den faktiske situasjonen og er usikker på hvordan ting skal gjøres.

Dagens utfordringer

Dokumentene lagres på ulike måter i forskjellige systemer og det er derfor vanskelig å ha god oversikt over dem og kjennskap til innholdet. Dette er mye av årsaken til at nesten halvparten av alle innrapporterte uønskede hendelser som førte til alvorlig pasientskade er knyttet til mangelfull etterlevelse og samsvar med krav og prosedyrer.

“Det nytter ikke å begynne å bla i bøkene, når man allerede står i skyttergraven»
ref. avdelingsleder

Samtidig gjennomføres forbedringsprosessene for oppfølging av feil og avvik som avdekkes gjennom avviksrapportering, klager, tilsyn og revisjoner i ulike systemer og uten å settes i en sammenheng innenfor det gjeldende fagområdet. Det er ofte lite ressurser til å gjennomføre årsaksanalyser som kan avdekke bakenforliggende årsaker til hvorfor hendelsen oppsto og feilene sees ikke i sammenheng med de styrende kravene og etterlevelsen av dem i oppgaveutførelsen.

Behov for bedre systemstøtte

Jeg ser at det er behov for bedre systemstøtte for å ivareta alle forbedringsprosessene og oppnå kontroll med etterlevelsen av de styrende kravene som regulerer pasientbehandling og drift av helsetjenesten. I Computas får jeg bruke mine erfaringer fra helsesektoren til å jobbe med konseptutvikling og tilpassning av en generisk løsning som gir alle typer virksomheter mulighet til å jobbe helhetlig med strukturert og kontinuerlig forbedringsarbeid gjennom kravidentifikasjon, risikoanalyse og samsvarsvurdering. På denne måten kan fokus flyttes fra avvikshåndtering, klagesaksbehandling, tilsyn og revisjoner til forebyggende forbedringsarbeid – før skaden har skjedd. Det handler om å gjøre tingene riktig fra begynnelsen og dermed redusere faren for systemfeil som igjen leder til menneskelige feil.

Computas har jobbet med etterlevelse og samsvarsmålinger for oljebransjen i mange år, og ser at løsningen som er utviklet, har overføringsverdi til andre sektorer. Nå tilpasser vi løsningen for 5 helseforetak i Helse Sør Øst. Dette gir oss verdifull innsikt og erfaring med hvilke behov og forventninger som stilles til et helhetlig kvalitetssystem. Denne sektoren satser på kvalitet og pasientsikkerhet og ser at de trenger bedre verktøy for å følge opp oppgavene.

kvalitet

Et helhetlige forbedringsarbeid bidrar til bedre kvalitet og etterlevelse av krav gjennom:

  • tilrettelegging for aktiv deling og standardisering av styrende dokumenter
    aktiv bruk av krav i forbedringsarbeidet
  • god og fleksibel støtte gjennom hele oppgaveutførelsen
  • avvik følges opp gjennom en generisk forbedringsprosess
  • prosesstøtte for handlingsplan og oppfølging av tiltak
  • proaktivt fremfor reaktivt forbedringsarbeid

Lyst til å vite mer? Kom å hør mitt foredrag på EHiN-FH 2016! Vi har også stand på både Nokios 1.-3. November og EHiN-FH konferansen 15.-16. November. Vi gleder oss til å møte deg!

Om Ida Normann

Ida er utdannet sykepleier og har jobbet 15 år med saksbehandling, samhandling, kvalitetsutvikling og forbedringsarbeid i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Ida jobber som helserådgiver og prosjektleder inn mot Computas helsesatsing og har blant annet ansvar for konseptutvikling av Computas sine produkter inn mot helsesektoren.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *